Δίκτυα - Τοπικά προΙόντα

Ίδρυση και λειτουργία Εθνικού Θεματικού Δικτύου Π.Ε. "Τα τοπικά προϊόντα σε μια κοινωνία αειφορίας"

09 Σάββατο 2013

Το νέο Εθνικό Θεματικό Δίκτυο με τίτλο: «Τα τοπικά προϊόντα σε μια κοινωνία αειφορίας» και συντονιστικό φορέα  το ΚΠΕ Κρεστένων, ιδρύθηκε μετά από απόφαση της Διεύθυνσης ΣΕΠΕΔ του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α (αρ. 13901/Γ7/01-02-2013).