Πίνακες συμμετεχόντων στο σεμινάριο Δικτύου 15-17 Ιανουαρίου 2016

Στο παραπάνω συνημμένο έγγραφο μπορείτε να βρείτε Πίνακες με τα ονόματα Εκπαιδευτικών Τακτικών-Αναπληρωματικών, Μελών ΚΠΕ και Υπευθύνων Π.Ε./ Σχολ.Δραστηριοτήτων που συμμετέχουν στο τριήμερο σεμινάριο Δικτύου 15-17 Ιανουαρίου 2016.