ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗN ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Η/Υ ΤΟΥ ΚΠΕ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ

Σας γνωρίζουμε ότι το ΚΠΕ Κρεστένων στο πλαίσιο της Πράξης «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ)-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προτίθεται να αναβαθμίσει σε λειτουργικό σύστημα windows 10 professional Gr και να εγκαταστήσει πρόγραμμα προστασίας webroot internet  security 2018 στο λογισμικό των ηλεκτρονικών υπολογιστών (Η/Υ) του ΚΠΕ Κρεστένων .

Για την προμήθεια και την εγκατάσταση αναβάθμισης σε λειτουργικό σύστημα windows 10 professional Gr καθώς και την προμήθεια και την εγκατάσταση του webroot internet security 2018 στους  ηλεκτρονικούς υπολογιστές (Η/Υ) του ΚΠΕ Κρεστένων προσκαλούμε κάθε ενδιαφερόμενη επιχείρηση στην υποβολή προς το ΚΠΕ Κρεστένων οικονομικής προσφοράς με το ΦΠΑ. Η έναρξη υποβολής των προσφορών είναι η 27/09/2017 και η λήξη η 13/10/2017 στις 12:00 το μεσημέρι ακριβώς. Η προσφορά του κάθε ενδιαφερόμενου μπορεί να υποβληθεί είτε με κατάθεσή της στα γραφεία του Κ.Π.Ε. Κρεστένων, είτε με φαξ (2625022393), είτε με e-mail (kpe.krestenon@gmail.com). Σε περίπτωση συνεργασίας μας, πρέπει να γνωρίζετε ότι η εξόφληση γίνεται από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., συνήθως μέσα σε λίγους μήνες από την έκδοση σχετικού παραστατικού (τιμολογίου κλπ). Για τις νόμιμες κρατήσεις, το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. θα σας αποστείλει την αντίστοιχη βεβαίωση για φορολογική χρήση στο τέλος του οικονομικού έτους.

Οι προσφορές σας πρέπει να αναφέρονται στα εξής:

1) Προμήθεια και εγκατάσταση αναβάθμισης ενός  ηλεκτρονικού υπολογιστή(Η/Υ) σε λειτουργικό σύστημα windows 10 professional Gr .

2) Προμήθεια και εγκατάσταση αντιβιοτικής εφαρμογής webroot internet security 2018 ενός  ηλεκτρονικού υπολογιστή (Η/Υ).

 

Ο Υπεύθυνος του ΚΠΕ Κρεστένων

Πέτρος Γαβράς