ΑΝ/ΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗN ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΤΟΥ ΚΠΕ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενη επιχείρηση

Σας γνωρίζουμε ότι το ΚΠΕ Κρεστένων στο πλαίσιο της Πράξης «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ)-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προτίθεται να προβεί σε εργασίες που αφορούν την ηλεκτρονική υποδομή του Κέντρου, να αντικαταστήσει τους ήδη παλαιούς υπάρχοντες ηλεκτρονικούς υπολογιστές (Η/Υ) και να εγκαταστήσει δέκα (10) καινούργιους  ηλεκτρονικούς υπολογιστές (Η/Υ) που παραχωρήθηκαν στο ΚΠΕ Κρεστένων με δωρεά.

 

Για την αντικατάσταση - αφαίρεση, αμπαλάρισμα, αποθήκευση - των ήδη παλαιών υπαρχόντων ηλεκτρονικών υπολογιστών (Η/Υ) και την εγκατάσταση δέκα (10) καινούργιων  ηλεκτρονικών υπολογιστών (Η/Υ)- τοποθέτηση, έλεγχος λειτουργίας, ρυθμίσεις, προγραμματισμός- τη μεταξύ τους σύνδεση σε Δίκτυο ,την εγκατάσταση και σύνδεση με εκτυπωτή, την αναγκαία καλωδίωση καθώς και όποια άλλη εργασία και λοιπά υλικά απαιτούνται και δεν περιγράφονται παραπάνω, για την πλήρη και καλή λειτουργία τους και την αναβάθμιση της ηλεκτρονικής υποδομής του ΚΠΕ Κρεστένων,  προσκαλούμε κάθε ενδιαφερόμενη επιχείρηση στην υποβολή προς το ΚΠΕ Κρεστένων αναλυτικής οικονομικής προσφοράς με το ΦΠΑ. Η έναρξη υποβολής των προσφορών είναι η 19/06/2018 και η λήξη η 25/06/2018 στις 12:00 το μεσημέρι ακριβώς. Η προσφορά του κάθε ενδιαφερόμενου μπορεί να υποβληθεί είτε με κατάθεσή της στα γραφεία του Κ.Π.Ε. Κρεστένων, είτε με φαξ (2625022393), είτε με e-mail (kpe.krestenon@gmail.com). Σε περίπτωση συνεργασίας μας, πρέπει να γνωρίζετε ότι η εξόφληση γίνεται από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., συνήθως μέσα σε λίγους μήνες από την έκδοση σχετικού παραστατικού (τιμολογίου κλπ). Για τις νόμιμες κρατήσεις, το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. θα σας αποστείλει την αντίστοιχη βεβαίωση για φορολογική χρήση στο τέλος του οικονομικού έτους.

Οι προσφορές σας πρέπει να αναφέρονται στα εξής:

Αντικατάσταση - αφαίρεση, αμπαλάρισμα, αποθήκευση - των ήδη παλαιών υπαρχόντων ηλεκτρονικών υπολογιστών (Η/Υ) και την εγκατάσταση δέκα (10) καινούργιων  ηλεκτρονικών υπολογιστών (Η/Υ)- τοποθέτηση, έλεγχος λειτουργίας, ρυθμίσεις, προγραμματισμός- τη μεταξύ τους σύνδεση σε Δίκτυο ,την εγκατάσταση και σύνδεση με εκτυπωτή, την αναγκαία καλωδίωση καθώς και όποια άλλη εργασία και λοιπά υλικά απαιτούνται και δεν περιγράφονται παραπάνω, για την πλήρη και καλή λειτουργία τους και την αναβάθμιση της ηλεκτρονικής υποδομής του ΚΠΕ Κρεστένων. Οι εννέα (9) ηλεκτρονικοί υπολογιστές (Η/Υ) θα τοποθετηθούν στην αίθουσα πληροφορικής και ο ένας (1) στην αίθουσα παρουσιάσεων.

Ο Υπεύθυνος του ΚΠΕ Κρεστένων

Πέτρος Γαβράς