Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κρεστένων

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης και έχει σχεδιαστεί για ομάδα 25-30 ατόμων. Υλοποιείται στους χώρους του Κ.Π.Ε. (αίθουσες γνωριμίας-έκφρασης) και στο πεδίο (καλλιεργήσιμες εκτάσεις, βιομηχανικά και συνεταιριστικά κτίρια μεταποίησης, τυποποίησης και εμπορίας ηλειακών προϊόντων).

Σκοπός του προγράμματος είναι η διεύρυνση και ενδυνάμωση των απαραίτητων γνώσεων, δεξιοτήτων και αξιών των μελών των Περιβαλλοντικών ομάδων για την προώθηση και ανάπτυξη της παραγωγής και κατανάλωσης, μέσω αειφορικών πρακτικών, των τοπικών προϊόντων, με παράδειγμα τα τοπικά προϊόντα της Ηλείας.

Στόχοι του προγράμματος είναι η γνωριμία και η ανάδειξη:

– των τοπικών προϊόντων της ηλειακής γης με έμφαση στο ελαιόλαδο και τη ηλειακή σταφίδα,

– των συγχρονικών και διαχρονικών αειφορικών πρακτικών παραγωγής, συντήρησης, μεταποίησης, διακίνησης, εμπορίας και κατανάλωσης των προϊόντων αυτών,

– της συμβολής τους στη βιοποικιλότητα των τοπικών οικοσυστημάτων καθώς και στην πολυμορφία της γεωργίας,

– της συμβολής τους στον προσδιορισμό της πολιτισμικής ταυτότητας της περιοχής,

– του ρόλου τους στην πολιτισμική ποικιλότητα μέσω των ιδιαίτερων ηθών και εθίμων που σχετίζονται με την παραγωγή, την κατανάλωσή τους καθώς και τις διατροφικές συνήθειες,

– των βιοκλιματικών αρχών στην αρχιτεκτονική των κτιρίων και εγκαταστάσεων πρωτογενούς και δευτερογενούς τοπικής παραγωγής (αγροτικές αποθήκες, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, βιομηχανικά κτίρια),

– του ρόλου τους στην τοπική οικολογικά βιώσιμη, οικονομία και κοινωνία. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη διασύνδεσή τους με τον αγροτουρισμό και ευρύτερα τον εναλλακτικό τουρισμό,

– της διατροφικής τους αξίας και της διασύνδεσης τους με τη βιοποικιλότητα, την εποχικότητα, την υγιεινή διαβίωση, τη γευστική και αισθητική ποικιλότητα της τοπικής γαστρονομίας,

– της ολοκληρωμένης διαχείρισης των απορριμμάτων που δημιουργούνται σε όλες τις φάσεις – από την παραγωγή ως την κατανάλωση – και σε όλα τα επίπεδα – από την οικιακή ως την επιχειρηματική δραστηριότητα – των προϊόντων αυτών. Εναλλακτικές μορφές ανακύκλωσης ή επαναχρησιμοποίησης (πχ. σαπωνοποίηση χρησιμοποιημένου ελαιόλαδου).

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

Γνωριμία της Ομάδας με παιχνίδια και δραστηριότητες.

– Θεωρητική προσέγγιση των αειφορικών καλλιεργητικών πρακτικών του πρωτογενούς τομέα στην Ηλεία, με έμφαση στην ελιά και την ηλειακή σταφίδα, καθώς και τις διαδικασίες συντήρησης, μεταποίησής, τυποποίησης και προώθησής τους.

– Εργασία πεδίου σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις των δύο αυτών προϊόντων καθώς και σε βοτεχνικά, βιομηχανικά και συνεταιριστικά κτίρια (ελαιοτριβεία, σταφιδεργοστάσια, σταφιδαποθήκες κλπ). Το πεδίο επιλέγεται από την Παιδαγωγική Ομάδα του ΚΠΕ ανάλογα με τη χρονική περίοδο, τις αγροτικές εργασίες της εποχής, την ηλικία των μαθητών και τα ενδιαφέροντα των Περιβαλλοντικών Ομάδων.

– Εργαστήριο παραγωγής παραδοσιακού σαπουνιού από ελαιόλαδο (όταν η έμφαση δίνεται στο ελαιόλαδο).

– Δραστηριότητες αυτοέκφρασης των μαθητών (τραγούδι, λογοτεχνία, δημιουργική έκφραση, εικαστικά, θέατρο, χορός) με αφετηρία τη συγκεκριμένη θεματική και εμπειρία.

– Αξιολόγηση του προγράμματος.